Regulamin sklepu

§1 Definicje

 1. Sklep internetowy – działający pod adresem https://sklep.dirtbikefactory.pl/  platforma prowadzona przez firmę Dirtbike Factory sp. z o.o., mieszczącą się przy ul. Okulickiego 17, 91-366 Łódź, wpisaną do rejestru pod numerem NIP: 9471991124. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż odzieży, akcesoriów motocyklowych oraz motocykli, uwzględniając również części serwisowe. Kontakt ze sklepem internetowym pod wskazanym wyżej adresem lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 734 743 726
 2. Regulamin – warunki i zasady sprzedaży przez Dirtybike Factory sp. zo.o. towarów w sklepie internetowym. Regulamin znajduje odpowiednie zastosowanie do sprzedaży towarów w drodze zamówień składanych przez kupujących do sklepu internetowego z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
 3. Konto – bezpłatna usługa elektroniczna świadczona przez Dirtybike Factory sp. zo.o.  dla Kupującego przez czas nieokreślony, polegająca na prowadzeniu dla Kupującego konta w sklepie internetowym. Konto jest oznaczane indywidulanym loginem i hasłem przez Kupującego i stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Dirtybike Factory, w którym gromadzone są dane Kupującego w tym informacje o złożonych zamówieniach. Kupujący może rozwiązać umowę usługi prowadzenia konta w sklepie internetowym bez podania przyczyny z 30 dniowym okresem wypowiedzenia w drodze oświadczenia w formie pisemnej wysłanego na adres Dirtybike Factory sp. zo.o wskazany na wstępie Regulaminu lub w drodze elektronicznej na adres e-mail: lodz@sherco.com.pl. Kupujący może odstąpić od umowy prowadzenia Konta na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.

§2 Składanie zamówienia

 1. Sprzedaż w sklepie internetowym następuje wyłącznie na rzecz konsumentów, przedsiębiorców etc. mających siedzibę i miejsce zamieszkania na terytorium Polski.
 2. Kupujący składa zamówienie, wskazując na towar, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „do koszyka”.
 3. Szczegółowy opis towarów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie sklepu internetowego https://sklep.dirtbikefactory.pl/.
 4. Ceną wiążącą dla Kupującego i Dirtybike Factory sp.zo.o.  jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez kupującego zamówienia na dany towar. Ceny towarów podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej tego sklepu przez okres dostępności towarów. Podane ceny są cenami zawierającymi podatek VAT (ceny brutto).
 5. Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez kupującego formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego.
 6. W zamówieniu (w koszyku), kupujący wskazuje: a) zamawiany towar, b) imię i nazwisko lub firmę kupującego, adres na jaki ma być dostarczony towar, adres e-mail na który zostanie wysłane przez sklep internetowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz numer telefonu, ewentualne dane do faktury VAT, c) sposób dostawy, d) sposób i termin zapłaty za zamówienie.
 7. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia na towar o innych cechach jednostkowych (zamówienie indywidulane) tylko po wcześniejszej konsultacji z obsługą sklepu internetowego na podany w sklepie internetowym adres e-mail.
 8. W chwili składania zamówienia kupujący zostaje poinformowany o kosztach dostawy towaru. Koszt dostawy towaru jest podany w kwocie zawierającej podatek VAT i jest uzależniony od wartości zamówienia i wybranej formy płatności oraz wagi towaru. Koszt dostawy towaru jest ponoszony przez kupującego.
 9. Kupujący składa zamówienie używając przycisku „Zamawiam”.
 10. Dostawa towaru realizowana jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres podany przez kupującego przy składaniu zamówienia.
 11. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Kupujący ma możliwość skorzystać z następujących form płatności:
  a)    Przelewy online – szybki przelew obsługiwany przez agenta PayPro SA, mieszczącego się przy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zarejestrowanego pod numerem NIP: 779-236-98-87 oraz Regon: 301345068 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości.
 12. Minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikający z zawarcia umowy sprzedaży wynosi 7 dni.

§3 Realizacja zamówienia

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest przez Dirtybike Factory sp. zo.o.  pocztą elektroniczną do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego na adres e-mail kupującego podany podczas składania zamówienia.
 2. W sytuacji, gdy zrealizowanie dostawy zamówienia jest niemożliwe z powodu braku dostępności towaru, sklep internetowy informuje o tym fakcie niezwłocznie kupującego. Kupujący może zgłosić według swego wyboru zmianę terminu dostawy, zmianę bądź anulowanie zamówienia.
 3. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu za pośrednictwem przewoźnika (kurier DHL) na adres wskazany przez kupującego podczas składania zamówienia. Przesyłka jest ubezpieczona i odpowiednio oznaczona.
 4. Dostawa towaru następuje tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w ciągu 48h od wysłania.
 5. Towar jest wysyłany w zależności od dostępności w ciągu 72h od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w dni robocze.
 6. W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki lub taśmy zabezpieczające, Dirtybike Factory sp. zo.o.  zaleca w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Dirtybike Factory sp. zo.o.  w celu wyjaśnienia sprawy.
 7. Kupujący jest zobowiązany do:
  a)      zbadania towaru w obecności kuriera czy nie doszło do uszkodzenia towaru w trakcie przewozu oraz czy towar nie zawiera braków ilościowych, na okoliczność czego powinien zostać sporządzony w obecności kuriera protokół, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę, pod rygorem uznania, że towar został doręczony bez uszkodzeń powstałych w trakcie przewozu lub bez braków ilościowych.
  b)     zbadania towaru w terminie 3 dni od dnia odbioru co do występowania wad jawnych pod rygorem utraty prawa do późniejszego zgłoszenia reklamacji,
  c)      powiadomienia Dirtybike Factory sp. zo.o. o wadach jawnych lub ukrytych w terminie 3 dni od dnia ich wykrycia po rygorem utraty prawa do późniejszego zgłoszenia reklamacji.

§4 Odstąpienie od umowy przez kupującego będącego konsumentem

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, kupujący będący konsumentem może bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta[1], odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy: prowadzenia konta w sklepie internetowym oraz newslettera, w terminie 14 dni od dnia zawarcia każdej z umów.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres: Dirtbike Factory sp. z o.o., ul. Okulickiego 17,  91-366 Łódź, jak również drogą elektroniczną na adres e-mail: lodz@sherco.com.pl
 5. Dirtbike Factory sp. z o.o ma obowiązek niezwłocznego przesłania konsumentowi drogą elektroniczną otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Dirtbike Factory sp. z o.o niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwrotu, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 7. Dirtbike Factory sp. z o.o zwróci płatności na podany numer konta przez konsumenta w formularzu odstąpienia od umowy.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Dirtbike Factory sp. z o.o, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Dirtbike Factory sp. z o.o.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy, chyba że Dirtbike Factory sp. z o.o nie poinformowało konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 11. Konsument nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez Dirtbike Factory sp. z o.o w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy usługi prowadzenia konta w sklepie internetowym, czy umowy usługi newslettera, gdy wykonywanie tych usług na wyraźne żądanie konsumenta ma się rozpocząć, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Konsument nie ponosi również żadnych kosztów w przypadku odstąpienia od tych umów po upływie terminu do odstąpienia od którejkolwiek z nich.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

§5 Rękojmia za wady

 1. Dirtbike Factory sp. z o.o ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad. Dirtbike Factory sp. z o.o odpowiada za wady towaru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017.459 ze zmianami)
 2. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres Dirtbike Factory sp. z o.o; w formie elektronicznej na adres e-mail: lodz@sherco.com.pl
 4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Dirtbike Factory sp. z o.o. dostarczyć rzecz wadliwą do Siedziby Dirtbike Factory sp. z o.o. na adres: ul. Okulickiego 17, 91-366 Łódź.
 5. Dirtbike Factory sp. z o.o.  rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Dirtbike Factory sp. z o.o..  nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, że żądanie to Dirtbike Factory sp. z o.o.  uznało za uzasadnione.

§6 Anulowanie zamówienia

 1. Sklep internetowy może anulować zamówienie kupującego, jeżeli:a) Kupujący jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie Dirtbike Factory sp. z o.o.  do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez kupującego potwierdzenia zamówienia,
 2. W przypadkach określonych powyżej, jeżeli kwota należności została już zapłacona, Dirtbike Factory sp. z o.o. zwraca ją kupującemu przy sprzedaży nie będącej konsumencką, bez odsetek w terminie do 14 dni od daty anulowania zamówienia.

§7 Newsletter sklepu internetowego

 1. Kupujący ma możliwość zaprenumerowania newslettera sklepu internetowego, będącego gazetką elektroniczną wydawaną przez sklep internetowy, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty sklepu internetowego, promocji i konkursów.
 2. Newsletter jest wysyłany pocztą elektroniczną tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Newsletter jest bezpłatną usługą elektroniczną świadczoną przez Dirtbike Factory sp. z o.o.  dla Kupującego za pomocą poczty elektronicznej przez sklep internetowy.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.
 5. Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w drodze złożenia oświadczenia w formie pisemnej na adres Dirtbike Factory sp. z o.o. wskazany na wstępie Regulaminu lub w drodze elektronicznej na adres e-mail: lodz@sherco.com.pl
 6. Kupujący może odstąpić od umowy newslettera sklepu internetowego, na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.

§8 Dane osobowe

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zamówieniami jest Dirtbike Factory sp. z o.o., ul. Okulickiego 17, 91-366 Łódź.
 2. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Opisy i zdjęcia produktów, znaki towarowe oraz „logo” stanowią własność Dirtbike Factory sp. z o.o i nie mogą zostać wykorzystane bez zgody Dirtbike Factory sp. z o.o zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających ze złożenia zamówienia i umowy sprzedaży oraz usługi prowadzenia konta i Newslettera, jest w przypadku kupujących nie będących konsumentami sąd powszechny właściwy dla siedziby Dirtbike Factory sp. z o.o.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających ze złożenia zamówienia i umowy sprzedaży oraz usługi prowadzenia konta i Newslettera, jest w przypadku konsumentów właściwy sąd powszechny.
 4. Konsument ma możliwość dochodzenia roszczeń poprzez skorzystanie z mediacji. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1 kodeksu ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. 2018.155. ze zmianami). W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora. Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy. Zasady dotyczące mediacji określają przepisy art. 1831 – 18315 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego.
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  b) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą,
  c) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  d) informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 7. Prawem właściwym do umów zawartych w Sklepie internetowym oraz do Regulaminu jest prawo polskie
Załącznik nr1 - Oświadczenie o odstąpienie od umowy